betik 1

13 pages
33 views
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
betik
Tags
Transcript
  CARA MENANAMTanaman betik sesuai kepada tanah yang mempunyai struktur dan saliran yang baik tetapisentiasa berkeadaan lembab. Tanah yang terendam air tidak sesuai bagi tanaman betik. Pohon betik akan hidup subur di kawasan lapang tetapi tidak terdedah kepada angin yang kencang. Cahaya matahari yang cukup dan taburan hujan yang serata adalah mustahak  bagi tanaman betik.PENE! AAN # $ #EN %&ebanyak '()** pokok anak benih adalah diperlukan bagi tanaman setiap hektar tanah dan ditambah '*+ atau ,** pokok lagi untuk sulaman jika ada yang tidak hidup selepas ditanam. #iji benih elok disemai ke dalam polibeg( yang berukuran '- cm  ,, cm. sikan polibeg dengan campuran , bahagian tanah lapisan atas( ' bahagian pasir sungai dan ' bahagian bahan organik /tahi ayam atau tahi lembu0. &ebelum biji benih disemaikan( adalah baik dirawat terlebih dahulu dengan racun thiram untuk mengelakkan terkena serangan kulat.Tanamkan biji benih sedalam , cm ke dalam tanah. $angan tanam terlampau dalam kerana ditakuti benih tidak akan bercambah disebabkan terlampau cetek biji benih yang disemai akan berubah1ubah tempat semasa menyiram dan kecambahannya akan terganggu. #iji benih akan bercambah dalam masa satu minggu. &edang anak benih  beransur membesar( taburkan racun siput di merata kawasan( untuk mengelakkan daripada serangan siput. &elain anak benih berumur 213 minggu ataupun telah berdaun 31', helai( anak semaian boleh diubah ke ladang.4A5A&AN PENANAMAN4awasan yang akan ditanam hendaklah dibersihkan dan dibajak. 6ali lubang sedalam 7* cm dan 7* cm lebar. $arak tanaman '.3 m  ,.) m( boleh ditanam sebanyak '()** pokok sehektar. &emasa menanam gaulkan tanah di permukaan atas dengan baja phosphate sebanyak ,** g 1,-* g. Pilihlah musim hujan yang sederhana apabila hendak menanam( kalau masa hujan yang banyak boleh menjadi keadaan terlalu lembab( dan akar betik yang belum ber8ungsi itu menjadi busuk.Pembajaan$arak tanaman4epadatan tanaman sehektar /pokok09mur pokok /bulan0  $enis bajakadar baja mengikut jenis tanah /kg:pokok0Tanah mineralTanah pasir sebelum:semasa menanamPembajaan AsasT&P;rganan*.,--.**.,-2.**'.3m  ,.)m,.*m  ,.)m,.*m  7.<m,.-m  7.*m,.)m  7.*m,***'3**'<,*'7**  ',**' bulan, bulan7 bulan< bulan= - bulan'->'->'-'->'->'-'->'->'-',>',>')>,',>',>')>,*.*-*.*-*.*-*.'**.7-*.*-*.*-*.'**.7-*.7-setiap , bulansetiap 7 bulansetiap 2 bulan',>',>')>,',>',>)>,;rganan  *.7-1,.**.7-2.**14A5A?AN R9MPA Apabila pokok muda( rumpai di keliling pokok dikawal dengan mencangkul atau mencabut dengan tangan. Rumpai diantara pokok boleh juga dikawal dengan semburan racun glu8osinate ammonium /#asta0. &elepas itu( @ @spot spraying@ dengan 6lu8osinate ammonium atau parauat dibaut setiap , bulan sekiranya perlu. /Racun herba sistemik seperti 6lyphossate dan ,( <1! Amine tidak boleh digunakan untuk betik0.MEN$A6A M9T9 #9A%Pokok betik akan mula berbunga apabila berumur lebih kurang < bulan selepas ditanam. Penjarangan buah perlulah dijalankan untuk menjaga bentuk dan saiB buah yang seragam.PEN6A RAN$ika musim terlampau kering( pokok1pokok betik perlu disiram air( jika tidak  pertumbuhannya akan terganggu. 4ekurangan air juga boleh menyebabkan bunga1bunga  betik menjadi gugur.PENA4 T !AN PER;&A4 TANAMAN #ET 4 &ERTA PEN6A5A?ANNAPENA4 T>'. Antraknos /Colletotrichum gleosporioides0!ahan dan ranting mati pucuk. #atang kering dengan cepat( bermula dari hujung dan merebak ke bahagian bawah batang. !aun menjadi kecut dan gugur. #ahagian yang diserang mempunyai garis1garis perang gelap di hujung. Amalkan pertanian yang baik dan guna racun kulat mengikut label seperti mancoBeb( thiophanate1metyl( prochhloraB Binc comple. Musnahkan buah dan daun yang berpenyakit. ,. Reput Akar /Phytopthora parasitica0!aun muda menjadi layu( daun tua menjadi kuning dan patah terkulat di sekeliling batangsebelum jatuh. Pokok tidak tahan kemarau dan senang tumbang bila ditiup angin. Amalkan pertanian yang baik. Cabut dan musnah pokok yang berpenyakit dan jaga kebersihan ladang. 6unakan racun #enomyl /*.'+0 atau MancoBeb /*.'+0 serta elakkan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks