Ergatiivisuus kantauralissa?

30 pages
129 views
of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Ergatiivisuus kantauralissa?
Tags
Transcript
  ERGATIIVISUUS KANTAURALISSA? Merlijn de Smit27.1.2014  KANTAURALIN ARGUMENTINMERKINTÄ A!"#tii$inen ieli%  transitiiviset ja intransitiiviset subjektit merkitty yhdellä tavalla, objektit toisella. M&&r&i"''teen (er!"t!$# )*jetinmerint&%  määräiset objektit merkittiin akkusatiivillä *- m , epämääräiset jätettiin sijattomiksi. +*jeti)nj!,##ti)%  verbillä ainakin pääte *-  sV   jos transitiivinen ja lauseessa määräinen objekti. Eli&% ićä kōle 'isä kuolee' ićä amta kala 'isä antaa (jonkun) kalan' ićä kalam amta-se 'isä antaa kalan'  URALIN ARGUMENTINMERKINTÄ It&meren"!)mi%  akkusatiivinen, osa- ja totaaliobjektit merkitty eri tavalla, akkusatiivi *- m . Ei objektikonjugaatiota (mutta jälkiä siitä?) S##me%  akkusatiivinen, kaikki objektit merkitty samalla tavalla (lukuun ottamatta eteläsaame, myhäissyntyinen), akkusatiivi *- m. Ei objektikonjugaatiota. M)rd$#%  akkusatiivinen, määräisyys merkitty sekä objekteilla ja subjekteilla, mahdollisesti akkusatiivi *- m. !bjektikonjugaatio. M#ri%  akkusatiivinen, kaikki objektit merkitty akkusatiivilla *- m. Ei objektikonjugaatiota, ehkä jälkiä. -ermil&i"ielet%  akkusatiivinen, määräiset objektit merkitty, ei akkusatiivi *- m. "älkiä objektikonjugaatiosta.  U,ril#i"ielet% akkusatiivinen t. ergatiivinen (itähanti), akkusatiivi *- m  ainoastaan #ansissa, jossa määräiset objektit merkitty. !bjektikonjugaatio. S#m)jeedi%  akkusatiivinen, akkusatiivi *- m esiintyy laajalti ja määräisellä (t. ei $okuksessa olevalla) objektilla. !bjektikonjugaatio.#ääräisyys%kk. *- m !bjektikonj.&tämerens.eikylläei (jäljet?)aameeikylläei#ordvakylläehkäkyllä#arieikylläei (jäljet?)ermiläisk.kylläei (ehkä?)selvät jäljetgrilaisk.kyllävain mansissakylläamojedikylläkylläkyllä  KANTAURALIN ERGATIIVISUUS KAT/IN MUKAAN #rtm!t K#t  kantaurali oli ergatiivinen kolmannessa persoonassa. Ergatiivipääte oli genetiivipääte *- n . Eli&  ićä kōle 'isä kuolee' ićä-n amta(-se) kala 'isä antaa (jonkun) kalan' kalam ićä-n amta-se 'isä antaa kalan' Ar,!mentit% •  jälkiä *- n  päätteestä pronomineissa hän , ken? , dm. kin , kiń? • ergatiivimainen rakenne elkupissa • ergatiivisuus itähantissa • suomen agenttipartisiippi ja vastaavat rakenteet uralilaisissa kielissä (saami, mari, ym.).
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks