Jean Baudrillard - Tam Ekran.pdf

178 pages
105 views
of 178
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Jean Baudrillard - Tam Ekran.pdf
Transcript
  Jean Baudrillard  Tam Ekran'da  gerçeğinin yerini almaya başlayan sanal dünyanın günümüz yaşantısına, politikasına, ekonom-isine ne yönde etki ettiğini artık Türk okuruna da yabancı olmayan biçemiyle irdeliyor.Baudrillard'ın 1987-1997 arasında yazdığı çeşitli metinlerdenoluşan bu kitabın Fransızca başlığı  Ecran Total. Ecran Total   Türkçeye"Tam Ekran", "Topyekûn Ekran" vb biçimlerde çevrilebileceği gibi,Fransızca bir terim olarak güneşten korunma kremleri söz konusuolduğunda "tam koruma" deyişiyle de karşılanabiliyor. Biz bu kitaptaecran'ın "perdeleme, gölgeleme" işlevini göz önüne almak yerine, elealınan konular açısından, bilgisayar dilinde kullanılan terimi, yani Tam Ekran'ı  yeğledik.  TAM EKRAN Jean Baudrillard Fransız sosyolog ve felsefeci. 1929'da Reims'tedoğdu. Alman Edebiyatı üzerine eğitim gördükten sonra, Karl Marx'ın yapıtlarını Fransızcaya çevirdi. Nanterre Edebiyat Fakül-esi'nde ders verdi. Mayıs 68 olaylarında aktif bir rol oynadı. Liberation'a yazılar yazdı. Yazılarını  Ecran Total   (Tam Ekran) adlı kitapta topladı. Birçok kitabı Türkçeye çevrilen Baudrillard'ın başlıca yapıtları:  Amerique(Amerika, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1991); La societe de la consom-mation: ses mythes, ses structures (Tüketim Toplumu, AyrıntıYayınları, İstanbul, 1997); Le erime parfait (Kusursuz Cinayet, Ayrıntı, İstanbul, 1998); Le Miroir de la production: ou I'illusion cri-tique du tnaterialisme historique (Üretimin Aynası ya da Tarihi  Materyalist Eleştiri Yanılsaması, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir,1998); Cool Memories (Siyah 'An'lar 1-2 1980-1990, AyrıntıYayınları, İstanbul, 1999); De la stiduction (Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001). Bahadır Gülmez Üniversite eğitimini Fransız Dili Edebiyatıdalında yaptı. Fransa'da, çağdaş anlatımlar ve modern edebiyatalanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1989 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. 1985 yılından bu yana Eskişehir AnadoluÜniversitesi'nde çalışmakta ve halen Devlet Konservatuvarı Müdürüolarak görev yapmaktadır. Bu üniversitede, Metin İncelemeleri,Estetik, Çeviri, Sanat İletişimi gibi dersleri yönetti. Bahadır Gülmez'inTürk şiiri incelemeleri, (1992 yılında Milliyet Gazetesi Edebiyat Ödülü)edebiyat, sanat alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bilimsel yayınları bulunmaktadır. Çevirilerinden bazıları şunlardır:  A. Artaud, Le Theâtre et son double (Tiyatro ve İkizi, YKY, 1993); Le Oezio, Pois-on d'or (Altın Balık, İletişim Yayınları, 1998); J. Browers, Bezenken Rood (Rouge Decante) (Damıtılmış Kırmızı, İletişim Yayınları,  1998); J. Ladavetine, Demain la Veille (Yarın Dündür, İletişimYayınları, 1998). 5/178
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks