Orenq,arandznahatuk

2 pages
53 views
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Orenq,arandznahatuk
Tags
Transcript
    ՀՀ   օրենքը  « Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   կրթության   մասին »  5 ԳԼՈՒԽ   ԿՐԹՈՒԹ!"!#!"$"!Հ!%ՈՒԿ&!'!""(Ր)Կ!Ր)*ՈՒ"(+Ո,!"$!"+ԿՐԹՈՒԹ!"Կ!-'!Կ(Ր&'!"   %"%(.!Կ!"Հ)'*(Ր/  22. Հո01ա2 Կրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիքունեցողանձանցկրթության   կա3մակերպման4ինանսա1որումը 1. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   կրթություն   իրականացնող    ուսումնական   հաստատության   ֆինանսավորման   հիմնական   աղբյուրները   պետական   եւ    համայնքային   բյուջեներն   են , ինչպես    նաեւ    իրավաբանական   եւ    ֆիզիկական   անձանց  (  ներառյալ  ` օտարերկրյա   պետությունների ) կատարած    ներրումները , սե!ական   միջոցները , որոնք   "ոյացել    են   #այաստանի   #անրապետության   օրենսրությամբ   չար"ելված   "ործունեությունից   եւ    այլ    աղբյուրներից : 2. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   կրթություն   իրականացնող    ոչ   պետական   ուսումնական   հաստատության   ֆինանսավորման   չա!անի$ները   մեկ   սովորողի   հա$վարկով    չեն   կարող    ցածր   լինել    պետական   համանման   ուսումնական   հաստատությունների   համար   պետական   չա!որո$իչներով    սահմանված   ֆինանսավորման   բարձրացված   չա!աքանակից%  3. #ատուկ   կրթության   հաստատություններում  ,  ներառական   կրթություն   իրականացնող    հանրակրթական   ուսումնական   հաստատություններում  , տնային   ուսուցման   պայմաններում  , ստացիոնար   բու&ական   հաստատություններում    կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    երե'այի   կրթությունն   իրականացվում    (   ֆինանսավորման   բարձրացված   չա!աքանակով  : 4. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    երե'աների   համար   սահմանված   ֆինանսավորման   բարձրացված   չա!աքանակի   սանղակը)   ըստ   ուսուցման   ձեւի   եւ    ուսումնական   հաստատության   տիպի , սահմանում    (   #այաստանի   #անրապետության   կառավարությունը : 23. Հո01ա2 Կրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիքունեցողանձանցկրթություն   իրականացնողուսումնականհաստատություններինյութատե5նիկականեւ6իտամեթո0ականապահո1ումը 1. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   կրթություն   իրականացնողուսումնական   հաստատությունների    նյութատե'նիկական   բազան , կա'ված   այ   հաստատությունների   տիպերից   եւ    ձեւերից ,  ներառում    (   սովորողների   համար   անհրա&ե$տ   տարածքներ , կառույցներ , ինչպես    նաեւ    կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   ուսուցման   համար   անհատական   տե'նիկական   միջոցներ   եւ    սարքավորումներ , համակար"չային   ասարաններ ,  ներառյալ  ` վերական"նողական   կաբինետների   կազմավորում  , մարզական   եւ    զան"վածային   միջոցառումների   կազմակերպում  , սննի , բ&$կական   սպասարկման , առողջարարական   եւ    բու&իչ - կան'ար"ելիչ   միջոցառումների   կազմակերպում  , կենցաղ  - տնտեսական   եւ    սանիտարահի"իենիկ   սպասարկում    եւ    համապատաս'ան   ուսումնական   հաստատության   կանոնարությամբ    նա'ատեսված   այլ    "ործառույթների   իրականացում  : 2. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    երե'աները   ապահովվում    են   ասա"րքերով  , հատուկ   "րենական   պիտույքներով    ու    հարմարանքներով  , "իտամեթոական    նյութերով  :  3. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   կրթության    նյութատե'նիկական   եւ    "իտամեթոական   միջոցներով    ապահովումը   ֆինանսավորվում    (   պետական   բյուջեի   եւ    օրենքով    չար"ելված   այլ    միջոցների   հա$վին : 24. Հո01ա2 Կրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիքունեցողանձանցկրթության   կա3մակերպման7նա6ա1առիմասնա6ետներիպատրաստումը 1. Կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    անձանց   կրթության   կազմակերպման   բնա"ավառի   մասնա"ետների   պատրաստումն   իրականացվում    (   միջին   մասնա"իտական , բարձրա"ույն   եւ    հետբուհական   մասնա"իտական   կրթության   ուսումնական   հաստատություններում    եւ    լրացուցիչ   կրթության   ասընթացներում  : 2. *ետական   կրթական   չա!որո$իչներին   համապատաս'ան   մանկավար&ական   կրթության   հիմնական   ուսումնական   ծրա"րերի   բովանակությունը    ներառում    (   հատուկ   մանկավար&ության   հիմունքների   պարտաիր    նվազա"ույնի   ուսումնասիրությունը : 25. Հո01ա2 Կրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիքունեցողանձանցկրթության   իրականացմանըմասնակիցանձանցսոցիա8ականերա95իքներըեւարտոնությունները +ւսումնական   հաստատություններում    կրթության   առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք   ունեցող    երե'աների   կրթությունը   կազմակերպող    մանկավար&ների   ա$'ատանքի   վարձատրության   հա$վարկման   &ամանակ   #այաստանի   #անրապետության   կառավարության   սահմանած   կար"ի   համաձայն   կիրառվում    են   արտոնյալ    պայմաններ :
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks