PhD Thesis Title

9 pages
58 views
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PhD Thesis Title
Tags
Transcript
    ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ   تﻼﯿﺼﺤﺗ   ﺰﮐﺮﻣ   ﺖﻓﺎﯾرد   ي ﺮﺑ   ﻪﻟﺎﺳررﺪﻣﺘﮐديﯽﺼﺼﺨﺗ (Ph.D.)   ﻪﺘﺷر   ردﯾﺎﻨﺻ   ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ   ﻪﻟﺎﺳر   ناﻮﻨﻋ :  ﻞﻤﺣ   ﯽﺑ ﯾﺮﯿﺴﻣ   ر ﺪﯾ ﭘ   لﺪﻣ   ﻪﻌﺳﻮﺗرد   ك ﻧﺮﻄﺧ   د ﻮﻣ   ﻞﻘﻧوير ﺮﻄﺿ ﻂﯾ ﺮﺷ   يدﺎﺑ دﻮﻤﺤﻣ   سﺎﺒﻋ   ﺎﻤﻨﻫار   دﺎﺘﺳا : رﻮﺴﻓوﺮﭘﻨﯿﺴﺣﺪﯿﺳ   ﺪﻤﺤﻣﺪﯿﺳ   ﺳاوا   روﺎﺸﻣ   دﺎ :  ﻮﺧﺮﯿﺧ   نﺎﻣﺎﺳﺮﯿﻣ ﺮﺘﮐد   ﺳاود   روﺎﺸﻣ   دﺎ : ﻈﻋ ﺮﺘﮐدﻤﺻ   ﯽﻔﺻدﺎﺑ يدهﺎﻣ 1392   (,JL.2 ;l 1Ur cJz-.tsr :\ , o-,rL-l 1.,1r) *5 ,h XPo,' \\r, 2...Y-'\.....,.,rj ';(;H, (Ph.D.) ,.r,a'.'J .s;i-iJ r ol L.t jl gLir atJail g-'oCV e4 *)1 6ja.5l:.5: i:i,".*'.rF.sUi " an"i 615: o2;: rJL.,r;l 1U: u1aSU)) tl)" ,tr t ,)^- .-,rtr;-- rl{ J-r" r^"';n rll;-o c^; A21\ \ ' 'f ,r'-.1a- b rL*i ta,.a \. c-cL \fqY/'\ '/YO /tf *:4< iss t> ,tltsl: c:lra ;y"a>- u,51lli\ L-12:' yl) rJSr" JLr,4st.)l ,r1gl;.el:.:trp t-.)f t. " .S"-\'."; fv erL;L " '-;: .:rr a;-- ......... 0.*.* ", flr*-r r-.e ).f u. 197 M0 .r.r .r'- c-"Li (- eLiul r*r/olfu.ib 4,. .rll,*jb glrglr crLl ,r$lflr pU9 U  q)J -4t / 4.J  .,e1.1 L-l &-- +..t-.r..rt" r5r gUl,-{_ -Yf, o. rL.---" ItJll .;1lL :L.lolj>fiVL/f:s5 iI -4 . ,i'-,'' I fJr .)lll :tll .r,rii t' ,*. pt S';vr t ," ra /" uil tOl .r>11- .1_91: l-l ,Ji' N,i li, 5r,<1, i I e- f ffi z t-*.-., t.rl'-lr 13lr rL-l 13127 i9';'.S ;S> rglil 0 ,' t,i-t ) dJ\.4,.i.+l,i st'sr /  هﺪﯿﮑﭼ   ﻤﺣ   ﺖﯿﻤﻫا   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   ﺎﺑرد   نﺎﻣز   و   ﮏﺴﯾر   عﻮﺿﻮﻣ   ﺎﺑ   ﻂﺒﺗﺮﻣ   ﻞﯾﺎﺴﻣ   و   كﺎﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣ   ﻞﻘﻧوﻞﻤﺣ   ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﻞﻘﻧوﻬﻧ ردﻪﻟﺎﺳر   ﻦﯾاﻤﺣ   ﯽﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣ   راﺪﯾﺎﭘ   لﺪﻣكﺎﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣ   ﻞﻘﻧوﻞﻤﺣ   ياﺮﺑ   ﯽﺘﺧﻮﺳ   تﻻﻮﻤﺤﻣ ) ﺎﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣ   زا   مﻮﺳ   ﻪﻘﺒﻃ ( ﺳا   هﺪﺷ   هداد   ﻪﻌﺳﻮﺗ   يراﺮﻄﺿا   ﻂﯾاﺮﺷ   رد . ردﻞﻤﺣ   ﯽﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣﻞﯾﺎﺴﻣ   تﺎﻈﺣﻼﻣ   ﺎﺑ   كﺎﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣ   ﻞﻘﻧوﻤﺣ   ﯽﻨﻤﯾاﻘﻧو ) ﮔﺪﻨﻧار   ثداﻮﺣ ( ﺖﯿﻌﻤﺟ   ﻞﯾﺎﺴﻣ   ﺐﯿﺳ ضﺮﻌﻣ   ردﯽﻄﯿﺤﻣ   ﺖﺴﯾزوﻤﺣ   ﻢﻬﻣ   يﺎﻬﺘﺧﺎﺳﺮﯾزيﺎﻫﺮﯿﺴﻣ   رد   هﺪﺷ   ﻊﻗاو   ﻞﻘﻧو   ﯽﻃﺎﺒﺗرافﺮﻃ   ﮏﯾ   زاوو   ﯽﻌﯿﺒﻃ   ثداﻮﺣ   زوﺮﺑنﺎﻣز   ﺖﯿﻤﻫاردﻮﺼﺧلﺎﺳراﻻﻮﻤﺤﻣﻣ   ﻪﺑﻖﻃﺐﯿﺳ هﺪﯾدﺮﮕﯾد   فﺮﻃ   زاراﺮﻗ   ﺮﻈﻧ   ﺪﻣﻓﺮﮔﻧ . ﮏﺴﯾر   هﺪﻨﻫد   ﻞﯿﮑﺸﺗ   ياﺰﺟاتاﺮﻄﻧ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ   ﻪﮐﻊﻤﺟ   نﺎﮔﺮﺒﺧﺪﺷ   ﻞﯾﺪﺒﺗ   ﯽ  ﻤﮐ   داﺪﻋا   ﻪﺑ   و   يرو ﺪﻧاوﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺎﺑ   ﻪﮑﺒﺷ   يﺎﻬﻫار   ﻪﺑ   هدراو   ﺐﯿﺳ ناﺰﯿﻣ   بﻮﺷ يرﻮﺌﺗ   ﯽﻧﺎﺒﻣ   زا   هدﺎﻔﺘﺳاو   هﺪﺷ   ﻒﯾﺮﻌﺗ ﯽﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣ   لﺪﻣ   ﻞﺣ   ياﺮﺑ   يراﺮﮑﺗ   ﯽﺷور   يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ   ﺎﺑﻪﻘﻄﻨﻣﻪﻟﺰﻟز   زا   ﻞﺻﺎﺣ   تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ   سﺎﺳا   ﺮﺑ   ﻪﮐ   نﺎﺘﺳا   ﺞﻨﭘ   ﻞﻣﺎﺷ   ياهﺎﻣ   دادﺮﻣ 1391 نﺎﺘﺳا   زا   ﯽﺸﺨﺑ   ﻪﺑ   نﺎﺘﺳدﺮﮐ   و   ﯽﺑﺮﻏ   نﺎﺠﯾﺎﺑرذ ﻞﯿﺑدرا   نﺎﺠﻧز   يﺎﻬﻧﺎﺘﺳا   و   ﺐﯿﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ   ناﻮﻨﻋ   ﻪﺑ   ﯽﻗﺮﺷ   نﺎﺠﯾﺎﺑرذ هﺪﺷ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺮﻈﻧ   رد   ﻦﯿﻌﻣ   يﺎﻬﻧﺎﺘﺳا   ناﻮﻨﻋﺳا   ﻪﺘﻓﺮﮔ   راﺮﻗ   ﯽﺳرﺮﺑ   درﻮﻣ   يدرﻮﻣ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ناﻮﻨﻋ   ﻪﺑ   ﺪﻧا .  ور   ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ   ﻞﯿﻠﺤﺗ   و   ﻪﯾﺰﺠﺗ   صﻮﺼﺧ   رد   ﻖﯿﻗد   ﯽﺳرﺮﺑ   ﻦﻤﺿهداد   ﻪﻌﺳﻮﺗ   ﯽﺿﺎﯾر   لﺪﻣ   و   شهﺪﺷﺎﮔﺮﺒﺧ   تاﺮﻈﻧ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ   وﺪﺷ   ﺺﺨﺸﻣ   ﻪﮐ   ﺖﺳابﺎﺨﺘﻧا   شور   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ   و   ﺮﯿﺴﻣ   ﻦﯾﺮﺘﻠﻤﺘﺤﻣﻞﯾﺎﺴﻣ   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   دﺮﮑﯾورﻤﺣ   ﯽﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣﻂﯾاﺮﺷ   رد   كﺎﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣ   ﻞﻘﻧو   يراﺮﻄﺿاوﯾﺎﻬﻧ   رديرﻮﺌﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳاﻮﺷ ﻤﺣ   ﮏﺴﯾر   ﺎﺑ   ﻂﺒﺗﺮﻣ   يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ   ﻦﯿﻤﺨﺗ   ياﺮﺑﻞﻘﻧو   كﺎﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣﻣﯿﻤﺼﺗ   ناﻮﺗ   يﺎﻘﺗرا   ﻦﻤﺿ   ﺪﻧاﻮﺗﯾﺮﯾﺪﻣ   يﺮﯿﮔﯽﺮﺠﻨﭘار   ياﺰﯿﻧيﺎﯿﻧد   ﻪﺑمﺎﺠﻧا   يرﻮﺌﺗ   دﺮﺑرﺎﮐ   ﻪﻨﯿﻣز   رد   ﺮﺘﺸﯿﺑ   تﺎﻘﯿﻘﺤﺗﻮﺷ ﻤﺣ   رد   ﮏﺴﯾر   يﺎﯾﻮﭘ   ﻒﯾﺮﻌﺗ   ردﯾﺎﻤﻧ   زﺎﺑ   ﻞﻘﻧو .  نﺎﮔژاوﺪﯿﻠﮐ : ﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣﻤﺣﻧﺮﻄﺧ   داﻮﻣ كﻤﺣﻘﻧو راﺪﯾﺎﭘﺪﻣراﺮﻄﺿا   ﻂﯾاﺮﺷ   ﯽﺿﺎﯾر   يزﺎﺳ يرﻮﺌﺗﻮﺷ ﻔﯿﮐ   يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ   ﻤﮐ   و      ﺐﻟﺎﻄﻣ   ﺖﺳﺮﻬﻓ ناﻮﻨﻋ   ﻔ لوا   ﻞﺼﻓ : ﯿﭘﻟﺄﺴﻣ   ﺖﯿﻤﻫا   نﺎﯿﺑ   و   رﺎﺘﻔﮔ   1  1-1- ﺮﮑﯾورﻠﮐﻤﺣاﻮﻣﺎﻧﺮﻄﺧدﯾاﺮﺷراﺮﻄﺿا   2  1-2- ﯿﻤﻫاروﺮﺿﺎﺠﻧاﻫوﮋﭘ   3  1-3- ﺪﻫﯾﺮﻌﺗﻟﺎﺴﻣ   5  1-4- زﻮﺣورﺎﺠﻧاﻫوﮋﭘ   7  1-5- ﯿﭘﻬﺿﺮﻓ   9  1-6- ﺎﯿﺑﺎﻬﻟاﺆﺳﻠﺻاﯿﻘﺤﺗ   10  1-7- ﺎﺘﺧﺎﺳﻟﺎﺳر 12  مود   ﻞﺼﻓ : ﯿﺸﯿﭘ   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   و   ﻊﺑﺎﻨﻣ   ﺮﺑ   يروﺮﻣ   15  2-1- ﯾﺮﻌﺗﯿﻫﺎﻣﻤﺣﻘﻧواﻮﻣﺎﻧﺮﻄﺧ   17  2-2- ﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣﻤﺣﻘﻧواﻮﻣﺎﻧﺮﻄﺧ   19  2-3- ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘﺛﺆﻣدﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣاﺮﺑﻤﺣﻘﻧواﻮﻣﺎﻧﺮﻄﺧ   21  2-4- ﻘﺒﻃﺪﻨﺑﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘﺛﻮﻣدﺑﺎﯾﺮﯿﺴﻣ   33  2-5- ﻘﺒﻃﺪﻨﺑﺎﻬﻟﺪﻣﺿﺎﯾرﺎﻬﺷورﺣﻬﻧ 36  2-6- ﯾاﺮﺷراﺮﻄﺿا   37  2-7- ﻤﺣ   رد   يراﺪﯾﺎﭘ   مﻮﻬﻔﻣﻘﻧو   39  2-8- رﻮﺌﺗﻮﺷ 43  2-9- ﺎﮑﺷﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   45  2-9-1- ﯾاﺮﺷراﺮﻄﺿا   46  2-9-2- ﺴﯾرﮑﯿﻣﺎﻨﯾدﻨﺘﺒﻣﺑﻮﻬﻔﻣرﻮﺌﺗﻮﺷ 47  2-9-3- ﺎﺘﺧﺎﺳاﺮﮑﺗﺪﻧﻮﺷ   48  2-9-4- ﺴﯾرﺎﻬﺘﺧﺎﺳﺮﯾزﻬﻣ   49  2-9-5- ﺧاﻮﻨﮑﯾدﻮﻤﻧﺎﻣزﻔﺳ 49  مﻮﺳ   ﻞﺼﻓ : ﺿﺎﯾر   لﺪﻣ   ياﺰﺟا   و   رﺎﺘﺧﺎﺳ   53  3-1- ﺪﻣﻣﻮﻬﻔﻣ   54  3-1-1- ﺎﺘﺧﺎﺳﺪﻣﻣﻮﻬﻔﻣ   55  3-1-2- ﺑﺎﺗﺪﻫﺪﻣ   57  3-1-3- ﻬﺘﯾدوﺪﺤﻣ   59  3-2- ﻧﺎﺒﻣﻌﺳﻮﺗﺪﻣﺿﺎﯾر   60  3-2-1- ﯾاﺮﺷراﺮﻄﺿا   60  3-2-2- ﺴﯾرﮑﯿﻣﺎﻨﯾد ) ﯾﻮﭘ ( ﻨﺘﺒﻣﺑﻮﻬﻔﻣرﻮﺌﺗﻮﺷ 61  3-2-3- ﺎﺘﺧﺎﺳاﺮﮑﺗﺪﻧﻮﺷ   61     ناﻮﻨﻋ   ﻔ 3-2-4- ﯾﺮﻌﺗﻘﻄﻨﻣﯿﺳ ﺪﯾد   62  3-2-5- ﺴﯾرﺎﻬﺘﺧﺎﺳﺮﯾزﻬﻣ   62  3-2-6- ﯾﺪﺒﺗﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣﻔﯿﮐﺑﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ  ﻤﮐ   63  3-2-7- ﺧاﻮﻨﮑﯾدﻮﻤﻧﺎﻌﺑاﺴﯾرﺎﻣزﻔﺳ   64  3-3- ﺎﺘﺧﺎﺳﻠﮐﺪﻣﺎﻬﯾدورو  65  3-4- ﻘﻄﻨﻣﯿﺳ ﺪﯾددﺎﺒﻣﯿﻌﻣ ) دوﺪﺤﻣﻌﻟﺎﻄﻣ (  68  3-5- ﺒﺳﺎﺤﻣﺴﯾر ) ﯾﺪﺒﺗﺎﻫرﺎﯿﻌﻣﻔﯿﮐﺑ  ﻤﮐ (  70  3-6- ﯿﯿﻌﺗﺴﯾرﮑﯿﻣﺎﻨﯾدﺑﺎﺳاﮕﻠﻤﻋرﻮﺌﺗﻮﺷ 73  3-6-1- ﻮﺟوﯿﻫﺎﻣﻮﺷ 74  3-6-2- ﯿﯿﻌﺗﺴﯾردﺎﻫراﺮﮑﺗﻠﺘﺨﻣ   75  3-7- ﻌﺳﻮﺗﺪﻣﺿﺎﯾر   76  3-8- ﻣﺮﻓﯾﺎﻬﻧﺪﻣﺿﺎﯾر 80  مرﺎﻬﭼ   ﻞﺼﻓ : ﯽﺿﺎﯾر   لﺪﻣ   ياﺮﺟا   و   ﺖﻟﺎﺣ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   82  4-1- ﯿﯿﻌﺗدوﺪﺤﻣﻌﻟﺎﻄﻣ   83  4-2- ﯿﯿﻌﺗﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣﻔﯿﮐﯾﺪﺒﺗﻬﻧ ﺑﯾدﺎﻘﻣﻤﮐ   85  4-3- ﻮﺟوﯿﻫﺎﻣﻮﺷ 90  4-4- اﺮﺟاﺪﻣﺿﺎﯾر   91  4-5- ﺣﺨﺑﻤﺣﻘﻧوﻟﺄﺴﻣ 96  ﻢﺠﻨﭘ   ﻞﺼﻓ : ﯽﺠﻨﺳرﺎﺒﺘﻋا   و   ﺞﯾﺎﺘﻧ   ﻞﯿﻠﺤﺗ   و   ﻪﯾﺰﺠﺗ   98  5-1- ﯿﻠﺤﺗ   و   ﻪﯾﺰﺠﺗﺎﻫﺮﯿﺴﻣﯿﯿﻌﺗﺪﺷ   99  5-2- ﺎﯿﻌﻣاﺮﯿﯿﻐﺗﺎﻫﺮﯿﺴﻣﺑﺎﺨﺘﻧا   101  5-3- ﺣﻟﺄﺴﻣﻣﻮﻤﻋﻤﺣﻘﻧو ) ﯿﯿﻌﺗاﺰﯿﻣﯾﺎﺠﺑﺎﺟ (  106  5-4- ﺠﻨﺳرﺎﺒﺘﻋاژﻮﻟوﺪﺘﻣﺪﻣﻌﺳﻮﺗﺘﻓﺎﯾ   107  5-4-1- ﯾﺰﺠﺗﯿﻠﺤﺗﯿﺳﺎﺴﺣ   108  5-4-2- ﺳرﺮﺑاﺮﻈﻧﺎﮔﺮﺒﺧ   111  5-4-3- ﺮﮑﻠﻤﻋﺪﻣدﮑﺒﺷﺎﻫرﺰﺑ 113  ﻢﺸﺷ   ﻞﺼﻓ : ﺠﯿﺘﻧ   ﻪﺻﻼﺧتادﺎﻬﻨﺸﯿﭘ   و   يﺮﯿﮔ   118  6-1- هﺪﺷ   مﺎﺠﻧا   ﺶﻫوﮋﭘ   ﻪﺻﻼﺧ   119  6-2- ﺪﻣ   ﻒﻌﺿ   و   تﻮﻗ   طﺎﻘﻧ   120  6-3- ﺠﯿﺘﻧﺮﯿﮔ   122  6-4- ﺗ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ   ياﺮﺑ   تادﺎﻬﻨﺸﯿﭘ 123  ﺬﺧ ﻣ   و   ﻊﺑﺎﻨﻣ   ﺖﺳﺮﻬﻓ   125 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks