The PORTWEST Advantage - SLOVAKIAN

20 pages
3 views
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
VÝHODY BUDÚCNOSŤ PRACOVNÝCH ODEVOV JE TU1904Char les Hughes ot voril v Ír sku svoju pr vú pr edajňu obuvi a oblečenia.1945Pr vá továr eň zač ala v ýrobu…
Transcript
VÝHODY BUDÚCNOSŤ PRACOVNÝCH ODEVOV JE TU1904Char les Hughes ot voril v Ír sku svoju pr vú pr edajňu obuvi a oblečenia.1945Pr vá továr eň zač ala v ýrobu v Ír sku1980 V I AC A KO 10 0 R O KOV SKÚSENOSTÍ V KAŽDOM STEHUPor t west vstupuje na Britsk ý tr h198 4Značka Por t west je r egistrovaná ako ochr anná známka1988Zahájenie v ýroby vo Veľ kej Británii2003Pr edaj sa rozšir uje na Európsk y tr h . Nov ý sklad 10 0 0 0 m2 vo Veľ kej Británii2007Pr v ý európsk y sklad sa ot vár a v Poľsku2012O t vor enie pr vej továr ne Por t west v BangladéšiZ Lokálneho na Globálneho výrobcu. Charles Hughes, syn malého farmára napobreží divokého Atlantiku, bol odhodlanývyrobiť to najlepšie pracovné oblečenie aobuv, keď otvoril svoju továreň v roku 1904.O 100 rokov neskôr sa jeho základné princípyvýnimočného dizajnu, kvality, hodnoty a službydodnes používajú.Rodinne vlastnenáPortwest je rodinný podnik a naďalej ho riadi 3. a 4. generácia rodiny Hughesovcov.2014Nové distribučné centr á sú ot vor ené v Spojených ar absk ých emir átoch a v USA2017Por t west vstupuje na Austr álsk y tr h po ak vizícii spoločnosti Prime Mover Ltd2018V Bangladéši a Mjanmar sku začnú v yr ábať 2 nové továr ne2018Por t west získava značku Huski E xplor er2019Por t west rozšir uje Poľsk ý sklad na viac ako 14 0 0 0 m2 6 svetov ých skladov2020Nová továr eň v EtiópiiO NÁS S viac ako 100 rokmi skúseností, hodnotami a službami, spoločnosť Portwest je pevne ukotvená ako svetový líder v dizajne a výrobe štýlových, pohodlných a kvalitných pracovných odevov a OPP, ktoré spĺňajú uznávané medzinárodné štandardy. Portwest pozorne počúva zákazníkov a neustále zlepšuje sortiment. Navrhujeme nové materiály a rozvíjame funkciu našich výrobkov. Naša rozsiahla a unikátna kolekcia pracovných odevov, bezpečnostnej obuvi a OOP chráni ľudí po celom svete v rôznych odvetviach ako je ropa a plyn, zváranie, baníctvo, poľnohospodárstvo, doprava, chemikálie, stavebníctvo, skladovanie, výroba. Sme špecialisti na ochranu pred nebezpečenstvom, vrátane plameňa, elektrického oblúka, chemického, roztaveného kovu, tepla, chladu, viditeľnosti, dažďa a ESD. S globálnou distribúciou zo spoločností v UK, Írsku, Poľsku, UAE, Paname, Austrálii, a USA, výrobných zariadeniach v Bangladéši, Mjanmarsku, Číne a Etiópii a zákazníckej podpory v mnohých krajinách má spoločnosť Portwest jedinečnú pozíciu, znižovania nákladov vo všetkých fázach výroby a distribúcie, ktoré naši zákazníci očakávajú. Náš veľký tím dizajnérov svetovej triedy sa špecializuje na pracovné odevy odolné proti plameňu, pracovné odevy s vysokou viditeľnosťou, ochrannú obuv, ochranu rúk a OOP. Usilujeme sa o vývoj nových produktov, ktoré spĺňajú meniace sa potreby pracovníkov vo všetkých odvetviach po celom svete. Predávame iba predajcom a distribútorom. Naším cieľom je byť vaším jediným zdrojom pracovného oblečenia, bezpečnostnej obuvi a OOP, ktorý je podporený produktovým sľubom spoločnosti Portwest o vyššej kvalite, službách a hodnote.6 Globálnych Skladov 6 Regionálnych kanceláriíVýrobné zariadenia Por t west3ONE STOP SHOP PRE BEZPEČNOSŤ V ÝHODYPortwest má riešenie pre všetky vaše bezpečnostné potreby Portwest má riešenie pre všetky vaše bezpečnostné potreby. Portwestov katalóg obsahuje viac ako 1350 štýlov, ktoré zahŕňajú: inovatívne odevy odolné proti plameňu, odevy s vysokou viditeľnosťou, pracovné oblečenie, rukavice, obuv, ochranné odevy, oblečenie do dažďa a kuchárske oblečenie.2 2Jediný zdroj pre bezpečnosť - bez potreby viacerých dodávateľov 1350+ štýlov v 23 radách vlastného dizajnového servisuPopredné trhové rady: 240+ ŠTÝLY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU 120+ ŠTÝLY ODOLNÉ VOČI OHŇU 175+ ŠTÝLY NA OCHRANU RÚK 140+ PRACOVNÉ ODEVY 105+ ODEVY DO DAŽĎA 170+ OOPP ŠTÝLOV 140+ OBUV ŠTÝLOV4PREDÁVAME IBA DISTRIBÚTOROM V ÝHODYPortwest nekonkuruje svojim zákaznikom Portwest predáva iba miestnym bezpečnostným a priemy selný m dis tribútorom a v nútroš t átny m maloobchodníkom. Zákazníci si môžu byť istí, že nikdy nebudú musieť priamo konkurovať spoločnosti Portwest na svojom vlastnom trhu.EST THE COMPLETE PORTW VISIBILITYRANGEHIGHEN ISO 20471OVER170 STYLES www.portwest.c omPortwest poskytuje: 2 Podpora predaja 2 Marketingová podpora 2 Podpora elektronického obchodu 5NÁVRH A VÝVOJ V ÝHODY35 vlastných dizajnérov a produktových manažérov, ktorí tvoria špičkový dizajn a inovácie Získanie spätnej väzby od zákazníkov a ich zlučovanie s výskumom vývojového tímu Portwest je prvým krokom k vytvoreniu nového produktu. Portwest reaguje na potreby svojich zákazníkov a vyvíja materiály s technickým výkonom, ktorý je potrebný na splnenie požiadaviek priemyslu a dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem.2 2 26Špičkové vzory a inovácie Hlboké znalosti priemyslu 100 nových produktov uvedených na trh ročneDX474Nové kolekcie:VŽDY INOVUJEME V ÝHODYUdržujte krok s najnovšími trendmi a technológiami Či už prostredníctvom spustenia nových produktov alebo zlepšenia služieb Portwest vždy inovuje. Najnovší katalóg Portwest predstavil cez 200 inovatívnych nov ých produktov. Vďaka špičkovým dizajnom v každom rade si môžu byť naši zákazníci istý, že Portwest im poskytne najnovšie trendy a technológie.2 2Inovatívne technológie tkanín a ocenený dizajn Nové povrchové úpravy a povlaky látokINTELLIGENT WORKWEAR™BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE OSAMELÉHO PRACOVNÍKA PRVÝ TAKÉHO DRUHU V BEZPEČNOSTIPB10 GPS LOKÁTOR V1NAJMODERNEJŠIA VÝROBA V ÝHODYPortwest kontroluje každú etapu výrobného procesu Portwest priamo riadi výrobný proces vo všetkých fázach. Tkaniny sú vyvinuté výhradne pre nás a všetky komponenty sú starostlivo a prísne testované. Použitím systémov špičkovej technológie Portwest prináša neustálu kvalitu a pôsobivé dodacie lehoty.2 2 2Garantovaná Kvalita CSR/Etická Produkcia Vertikálna Výroba A726AF538Portwest dizajnuje, vyrába, skladuje a expeduje produktyETICKÁ VÝROBA V ÝHODYBlaho zamestnancov Portwest Portwest investuje do nezávislého monitorovania, aby sme zaručili dobrú prax. Rozhodnutím spolupracovať s Portwest zákazníkom jzaručujeme, že všetky výrobky sa vyrábajú v továrni, ktorá podporuje bezpečnú, zákonnú, humánnu a etickú výrobu. Všetky výrobné zariadenia spoločnosti Portwest sú nepretržite monitorované, overované a kontrolované v rámci nášho záväzku dodržiavať etické a zodpovedné pracovné postupy.2 2 2 2 24 x Plne Vlastnené Továrne 2 x Bangladéš 1 x Mjanmarsko 1 x Etiópia (2020) Viac ako 3200 zamestnaných ľudíWRAP Výrobné zariadenia spoločnosti Portwest sú certifikované podľa noriem WRAP. WRAP je najväčší nezávislý továrensky program pre zodpovednú výrobu v segmente šitých výrobkov na svete.9NEZÁVISLÉ TESTOVANIE A SÚLAD V ÝHODY Portwest môže uistiť zákazníkov, že všetky výrobky spĺňajú príslušné normy Certifikát od skúšobne zaručuje, že odev alebo tkanina odoslaná skúšobnému úradu dosiahla štandard. Nie je to záruka, že hromadná výroba spĺňa štandard. Portwest špecialisti kvality kontrolujú každý kotúč tkaniny a každú časť komponentov používaných v našich technických produktoch. Zákazníci si môžu byť istí, že Portwest produkty im vyhovujú zakaždým.231+ PRODUK T Y S V YSOKOU VIDITEĽNOS ŤOUC E C ER T IFIKOVA NÉ155+ PRODUK T Y N A OCHR A NU RÚKC E C ER T IFIKOVA NÉ119+ V ÝROBK Y ODOLNÉ VOČI PL A MEŇU C E C ER T IFIKOVA NÉ14 4+ OOP V ÝROBK Y C E C ER T IFIKOVA NÉ121+ OBU VOV É V ÝROBK Y C E C ER T IFIKOVA NÉMNOHO ĎA L ŠÍCH PRODUK TOV CER TIFIKOVA NÝCH P ODĽ A NORIEM USA A AUS TR Á LIEČlen: 2019 -2010872 Výrobkov s certifikáciou CEMEMBER 2019-20MEMBER 2019-20Možnosti na mieru:1Personalizované:2Vlastné zmeny:3Na objednávku:Štandardné vzory, vlastné značkyVYROBENÉ NA MIERU PRE VŠETKY POTREBY V ÝHODY Portwest vytvára vlastné produkty pre tisícky zákazníkov na celom svete každý rok.Štandardné vzory, vlastné zmenyTím technického dizajnu úzko spolupracuje so zákazníkmi pri navrhovaní jednotlivých produktov alebo v plnom rozsahu. Pracujú s nezávislými notifikovanými orgánmi, ktoré umožňujú certifikáciu podľa všetkých medzinárodných noriem. Portwest má rôzne služby a možnosti prispôsobenia na výber.SPECIAL Custom Express je rýchla, efektívnaCustom Special je plne na mieru šitýslužba využívajúca skladové látky aservis s použitím prispôsobených tkanínfarby, ktoré zaručujú špičkové výrobnéa farieb, ktoré sú na objednávku.časy.2 2 2 2Špecializovaný projektový manažér Rýchle doručenie Tím špecialistov pre dizajn Dohody o skladovaníPlne na mieru11PROFESIONÁLNY GLOBÁLNY PREDAJNÝ TEAM V ÝHODYPortwest má viac ako 170 predajcov so sídlom vo viac ako 50 krajinách Portwest má viac ako 170 obchodných manažérov so sídlom v 50+ krajinách a tím podpory predaja v šiestich globálnych pobočkách. Zákazníci môžu mať dôveru v špecializované miestne predajné tímy spoločnosti Portwest pri poskytovaní jednotlivých služieb.  170 predajcov so sídlom v 50+ krajinách12          Manažéri predaja spoločnosti Portwest poskytujú: 2Technickú podporu a poradenstvo2Ukážky nových produktov2Technická podpora koncového používateľa2Podpora pre obchod2Znalosť miestneho a medzinárodného trhu 24/7/365WEBOVÝ PORTÁL PRE ZÁKAZNÍKOV V ÝHODYRýchle, spoľahlivé služby - kedykoľvek, kdekoľvek Internetová stránka B2B spoločnosti Portwest chránená heslom umožňuje zákazníkom skontrolovať zásoby, zadávať objednávky, sledovať ich účet a prijímať potvrdenia o objednávkach v priebehu niekoľkých minút.2Skontrolujte zásoby v reálnom čase2Rýchlejšie objednávanie - Obídete oddelenie predaja2Spravujte účet online2Stiahnite si marketingový materiál 13NOVÝ POĽSKÝ SKLADGLOBÁLNE SKLADOVANIE V ÝHODYPortwest sa zaväzuje poskytovať zákazníkom to, čo chcú, keď to chcú a kde to chcú Portwest má 6 kompletne naskladnených skladov po celom svete v UK, Írsku, Poľsku, USA, Austrálii a UAE2 2 21496% naplnenie objednávok Odoslanie v ten istý deň 6 Plne naskladnených skladov po celom sveteDROP SHIPPING V ÝHODYZo skladu Portwest priamo k zákazníkomDROP SHIPPINGPRAVIDELNÁ PREPRAVAPORT WESTPORT WESTKONCOVÝ POUŽÍVATEĽZÁK AZNÍKOV SKLADMôžete ušetriť čas a náklady prostredníctvom odoslania objednávok priamo zákazníkovi z nášho skladu bez dodatočných nákladov. Táto služba vám ušetrí náklady na dopravu, skladovanie a administratívu. Jednoducho umiestnite svoje objednávky ako drop shipping na www.portwest.com2Ušetrí náklady na dopravu, skladovanie a administratívu2Rýchlejšie doručenie koncovému používateľovi2Baliaci list zákazníka2Žiadne ďalšie náklady2 Rýchlo 2 Ľahko 2 Úspora nákladovKONCOVÝ POUŽÍVATEĽ15680+ STRÁN PRIEMYSELNÉHO KATALÓGU V ÝHODY Portwest má vedúci priemyselný katalóg s viac ako 680+ stranami, ktorý predstavuje 1350+ produktov z 23 rád Katalóg Portwest je k dispozícii v 28 jazykoch a predstavuje cennú pomoc pri predaji pre zákazníkov aj kupujúcich.2Prispôsobená obálka katalóguPortwest ponúka službu potlače, ktorá umožňuje zákazníkom nahradiť väzbu katalógu Portwest vlastnou personalizovanou potlačou spoločnosti.2Portwest dotuje viac ako 50% nákladovMožnosti potlače:2• Portwest značkové katalógové potlače • Vopred navrhnuté šablóny vhodné na použitie s vlastnými logami a značkami zákazníkov • Všeobecné / neznačkové možnosti • Zákazníci môžu predložiť svoje vlastné obaly na mieruProfesionálny katalóg preložený do miestnych jazykov2Úplne bezproblémové - doručené priamo zákazníkomServis Predtlače Katalógu16OTX33PLÁN UDRŽATEĽNOSTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ÝHODY Portwest aktívne prispieva k čistejšiemu prostrediu Portwest berie svoj záväzok a zodpovednosť voči životnému prostrediu veľmi vážne. Preto máme zavedený stále sa vyvíjajúci plán, ktorý prinesie trvalé zlepšenia a zefektívnenie, ktoré pomôžu znížiť našu uhlíkovú stopu a vplyv na životné prostredie. Portwest obhajuje trvalo udržateľnú politiku znižovania, opätovného použitia a recyklácie.RECYKLOVANÝ POLYESTER Tam, kde je to možné, Portwest používa recyklovaný polyester v mnohých odevoch. Recyklovaný polyester sa vyrába tavením PET fliaš a ich spriadaním do vlákien. Tento proces vyžaduje o 35% menej energie. Portwest to všetko robí bez kompromisov v kvalite tkaniny. Použitie recyklovaného polyesteru zabezpečuje: • Znížená závislosť na rope ako surovine • Zníženie znečistenia vzduchu, vody a pôdy • Zníženie odpadu a skládkovaniaPROSTREDIE • Rozširovanie obhospodarovaných lesov na 300 hektároch parku Portwest napomôže v našom úsilí o uhlíkovú neutralitu • Certifikácia ISO 14001 v UK sklade • Každoročná účasť na WWF Earth Hour • V súlade so smernicou WEEE & Battery 2013RECYKLÁCIA • 80% všetkých baliacich boxov a obalov je recyklovaných • Portwest katalógy sú vytlačené na FSC certifikovanom papieri z trvalo obhospodarovaných lesov.VÝROBA A DOPRAVA • Portwest továrne sú akreditované WRAP - (Celosvetovo zodpovedná akreditovaná výroba) • Námorná preprava tovaru je uprednostňovaným spôsobom dopravyZvyčajne z20PET fliaš je možné vyrobiť jednu bunduPRODUKTY • Portwest zahŕňa mnoho odevov vyrobených z recyklovaného polyesteru • Snažíme sa o zvýšené využívanie ekologickej bavlny • Látky a materiály pochádzajúce od partnerov, ktorí sú v súlade s REACH17VÍŤAZNÁ SPOLOČNOSŤ 20172019V Ý VOZCA ROK A A CELKOV Ý VÍŤA Z V Ý VOZCA ROK A 2018 - OCENENIE Z A E XPORTNÉ ODVE T VIE ÍRSK A CENA Z A OBCHOD A FINANCIE Z A ROK 2018 NA JLEPŠÍCH 1000 SPOLOČNOS TÍ INŠPIRUJÚCICH EURÓPU LONDÝNSK A BUR Z A CENNÝCH PAPIEROV 2018 E Y PODNIK ATEĽ ROK A MEDZINÁRODNÝ A CELKOV Ý VÍŤA Z 2017 UZNANIE PREDS TAVITEĽOV P OR T WES T AKO P ODNIK ATEĽOV S V YSOK ÝM R A S TOM18DELOIT TE NA JLEPŠIE RIADENÁ SPOLOČNOS Ť - 2016, 2017, 2018 & 2019 UZNANIE P OR T WES T Z A PR ÁCU NA NA JV YŠŠE J ÚROVNI P ODNIK ANIACENA Z A PROFESIONÁLNE ODE V Y 2017• •OCENENIE Z A NA JL EPŠIU INOVÁCIU TK ANÍN A VL ÁKIEN 2017 CENA Z A NA JL EPŠÍ K ATALÓG V YSOKO OCENENÉ 2017CENA BE ZPEČNOS TI BSIF• • •OCENENIE Z ÁK A ZNÍCK EHO SERVISU 2017 INOVÁCIA PRODUK TOV VÍŤA Z 2016 Z ÁK A ZNÍCK Y SERVIS VÍŤA Z 2016ZNAČK A IBEC KEEPWELL 2019UZNÁVANÝ PR AC OVNÝ PROGR AM P OR T WES TUGLOBÁLNE KONTAKTY SÍDLO SPOLOČNOSTI ÍRSKO OBCHODNÉ ZASTÚPENIE & SKLAD: Portwest UC Westport Business & Technology Park Castlebar Road Westport Co. Mayo F28 FY88, IrelandUK OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A SKLAD: Portwest Clothing Ltd Fields End Business Park Thurnscoe South Yorkshire S63 0JF, EnglandPL OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A SKLAD: Portwest Polska Sp. Z o.o. Alliance Silesia Logistics Center Hala nr 7 ul. Wiejska 49, 41-250 Czeladź PolandBLÍZKY VÝCHOD OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A SKLAD: Portwest Middle East FZE T5- 113 & 114 Sharjah Airport International Free Zone P.O.Box 122014 Sharjah United Arab EmiratesTel: +353 (0) 98 26411 Email: info@portwest.comTel: +44 (0) 1709 894 575 Email: info@portwest.comTel: +48 32 353 0053 Email: biuro@portwest.plTel: +971 6 5527765 Email: orders@portwest.aeUSA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A SKLAD: Portwest LLC 1272 Omega Parkway Shepherdsville Kentucky 40165 USAAUSTRÁLIA & NOVÝ ZÉLAND OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A SKLAD: Portwest Pacific Pty Ltd. 48-54 Burns Road Altona VIC 3018 AustraliaPREDAJNÁ KANCELÁRIA FR Tel: +33 967 39 82 88 Email: info@portwest.frPREDAJNÁ KANCELÁRIA ES Tel: +34 911 988 430 email: pedidos@portwest.esPREDAJNÁ KANCELÁRIA DE Tel: +49 211 240 9049 Email: info@portwest.dePREDAJNÁ KANCELÁRIA PT Tel: +351 308 813 627 Email: encomendas@portwest.ptToll Free: +1 844 992 0111 Tel: +1 502 921 0111 Fax: +1 502 921 0555 Email: info@portwest.usAU Tel: +61 1300 088 966 NZ Tel: +64 0800 880 208 Email: sales@portwest.com.auPREDAJNÁ KANCELÁRIA GR Tel: +30 2111 989 342 Email: info@portwest.grPre ďalšie krajiny kontaktujte: Tel: +44 (0) 1709 894 575 Email: info@portwest.com196 GlobĂĄlnych Skladov 6 RegionĂĄlnych kancelĂĄriĂ­VĂ˝robnĂŠ zariadenia Por t west6 GLOBĂ LNYCH SKLADOV • UK • Ă?RSKO • POÄ˝SKO • USA • AUSTRĂ LIA • UAE twitter.com/portwest linkedin.com/company/portwest facebook.com/portwest youtube.com/user/PortwestTVZ981NCRSKL-19SVETOVO NAJRĂ?CHLEJĹ IE RASTĂšCA SPOLOÄŒNOSŤ PRACOVNÉHO OBLEÄŒENIA
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks