Tom tat luan van

35 pages
48 views
of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Tom tat luan van
Tags
Transcript
  [1] Tóm tắt luận văn    HVTH: Hồ Đức Chung    I.   LÝ THUYẾT VỀ MẠNG KHÔNG DÂY:   Trong thông tin vô tuyến có nhiều yếu tố chi phối quá trình truyền tín hiệu từ máy  phát tới máy thu của một hệ thống truyền thông không dây đó là: nhà cửa cây, cây cối, sông núi, không khí,… hay còn gọi là môi trường truyền dẫn.   Vì vậy suy hao trong môi trường truyền dẫn là điều tất yếu. Vì thế suy hao do môi trường truyền dẫn phụ thuộc vào khoảng cách được cho bởi công thức như sau:  : C ông suất tín hiệu thu được (W)  : C ông suất phát  (W) : Độ lợi anten thu (anten đẳng hướng)  : Độ lợi anten pha ́t   : bước sóng của só ng mang Hoặc co ́   thể viết lại là : Gọi l à   hệ số suy hao do việc truyền dẫn trong không gian tự do : Với , << R l à   độ cao anten trạm gốc BS (Base Station) và   anten của trạm di động MS (Mobile Station).   1.   Hiện tượng Multipath –   Fading Multipath  –    Fading la ̀ mô  ̣t hiê  ̣n tươ   ̣ng rất phô ̉ biến trong truyền thông không dây gây ra do hiê  ̣n tươ   ̣ng đa đươ  ̀ng (Multipath) làm suy gia ̉m cươ  ̀ng đô  ̣ va ̀ xoay pha t ́n hiê  ̣u . 2 4       RGG P  P   RT T  R     R  P  T   P   R G T  G    RT  RT  R T  GG f   RcGG R P  P   114114  2222                pt   L )()()(  dB P dB P dB L  RT  pt    dB R f  GG  RT   6.47log20log20log10log10 10101010    BS  h  MS  h  [2] Tóm tắt luận văn    HVTH: Hồ Đức Chung    Có các hiện tượng sau đây:  -   Phản xạ (reflection): khi so ́ng đâ  ̣ p   vào các bề mặt bng phẳn g. (H ình 2.1 a) -   Tán xạ (scaterring): khi so ́ng đâ  ̣ p va ̀o ca ́c vâ  ̣t co ́ bề mă  ̣t không bằng phă ̉ng va ̀ các vật này có chiều dài so sánh được với chiều da ̀i bươ  ́c so ́ng . ( Hình 2.1 b) -    Nhiê  ̃u xa  ̣  (diffraction): khi so ́ng đâ  ̣ p va ̀o ca ́c vâ  ̣t co ́ k ́ch thươ  ́c lơ  ́n hơn nhiều vơ  ́i chiều da ̀i bươ  ́c so ́ng . (H ình 1.1 c) Cc hiện tượng xy ra trong qu trnh truyền sng  2.   Cc phương php ghép kênh   Kênh truyền vô tuyến là tài nguyên của mỗi quốc gia, do đó nó cần sử dụng thật hiệu quả. Dãi tần số này được quy định chặt ch   và được phân bố một cách giới hạn cho từng mục đích cụ thể như thông tin di động, phát thanh, truyền hình … Vì vậy các phương thức ghép kênh không ngừng được nghiên cứu và phát triển để có thể sử dụng thật hiệu quả kênh truyền vô tuyến. Có bốn phương thức ghép kênh là FDM, TDM, CDM, và OFDM .  [3] Tóm tắt luận văn    HVTH: Hồ Đức Chung    Cc phương thc ghép kênh  II.   Mô hnh hệ thống mạng truyền thông không dây   Mô h ̀nh hê  ̣thống ma  ̣ng viê  ̃n thông không dây cơ ba ̉n co ́ thê ̉ đươ   ̣c chia la ̀m 4 hê  ̣thống bao gồm : SISO, SIMO, MISO va ̀ MIMO đươ   ̣c mô ta ̉ như h ̀nh 3.1. Phân loa   ̣i hê   ̣thô ́ng thông tin không dây  III.   Hệ thống OFDM   Trong OFDM, dữ liệu trên   mỗi sóng mang chồng lên dữ liệu trên các sóng mang lân cận. Sự chồng chập này là nguyên nhân làm tăng hiệu quả sử dụng phổ trong OFDM.  [4] Tóm tắt luận văn    HVTH: Hồ Đức Chung    Sng mang không chng xung (a) v sng mang chng xung (b) Về bản chất, OFDM là một trường hợp đặc biệt của phương thức phát đa sóng mang theo nguyên lý chia dòng dữ liệu tốc độ cao thành tốc độ thấp hơn và  phát đồng thời trên một số sóng mang được phân bổ một cách trực giao. Nhờ thực hiện biến đổi chuỗi dữ liệu từ nối tiếp sang song song nên thời gian symbol tăng lên. Do đó, sự phân tán theo thời gian gây bởi trải rộng trễ do truyền dẫn đa đường (multipath) giảm xuống. Sơ đô  ̀ hê   ̣thô ́ng OFDM    [5] Tóm tắt luận văn    HVTH: Hồ Đức Chung    Hê   ̣thô ́ng OFDM cơ ba ̉n   Să ́p xê ́p tâ  ̀n sô ́ trong hê   ̣thô ́ng OFDM   Symbol OFDM vơ  ́i 4 subsciber    Mô tả toán học của OFDM  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks