U Pinziglione - A Surtita In Muratu - 28 09 19

20 pages
3 views
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
U Pinziglione in terra muratinca u 28 di settembre di u 2019 U sabatu u 28 di settembre di u 2019, ci simu ritrovi in paese di MURATU per sfruttà a tematica «lochi…
Transcript
U Pinziglione in terra muratinca u 28 di settembre di u 2019 U sabatu u 28 di settembre di u 2019, ci simu ritrovi in paese di MURATU per sfruttà a tematica «lochi è storia». Una ghjurnata avviata da u nostru amicu muratincu GHJuvanpaulu Costa. Frà altru, a chjesa San Ghjuvanni di u 1880 cù u so campanile fattu à triangulu, u palazzu Murati, a Zecca, custruitu in u 1437, induve Pasquale Paoli facia stampà a muneta corsa, a chjesa di A Nunziata è u cunventu franciscanu, indè u circondu muratincu : u ponte genuvese, a nivera è a chjesa San Michele. È dinù, mumenti di gioia è di rise !
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks