Ujian Bulan Mac Sains Tahun 5 Kertas 1

12 pages
10 views
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Contoh Ujian Bulan Mac Sains Tahun 5 Kertas 1
Transcript
  SULIT Jawab semua soalan 1Rajah di bawah menunjukkan seorang murid membuang sisa cecair ke dalam bakul sampah Apakah tindakan yang betul yang sepatutnya dia lakukan ke atas sisa cecair itu?A.Membuang sisa cecair itu ke dalam longkangB.Memasukkan semula sisa cecair itu ke dalam bekas asalnyaC.Membuang sisa cecair itu ke dalam singkiD.Memasukkan sisa cecair itu ke dalam beg plastik Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di bilik !ains Apakah akibat yang mungkin berlaku kepada murid murid itu ?A.Mereka akan dipuji oleh guruB.Mereka akan tercedera C.Mereka akan lebih berhati hati untuk menjalankan eksperimenD.Mereka akan lebih berminat menjalankan eksperimen#Antara yang berikut$ perbuatan yang manakah dilarang   semasa berada di bilik !ains?A.Membuang sisa pepejal ke dalam bakul sampahB.Menyusun kerusi sebelum keluar dari bilik !ainsC.Membuka tingkap semasa masuk ke dalam bilik !ainsD.Bermain main ketika menjalankan ekpserimen  1  SULIT %Rajah di bawah menunjukkan akti&iti seorang murid di dalam bilik sains. Apakah kemahiran proses sains yang dipraktikkan oleh murid itu?A.Menta'sir data C. Membuat hipotesisB.Memerhati D. Mengelas()amal membuang bahan yang masih berbara ke dalam bakul sampah . Ramalkan apakah yang akan  berlaku ?A.)ematianC. )eracunanB.)ebakaran D. )ecederaan*Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.Antara yang di berikut$ yang manakah adalah ciri haiwan di atas untuk melindungi dirinya daripada musuh ?+ , mempunyai cangkerang- , mempunyai sisik kerasR , mempunyai duri tajam! , boleh menggulugkan diriA.+ dan -B.+ dan R C.- dan R D.- dan !Antara haiwan berikut$ yang manakah mengeluarkan racun berbisa apabila diancam musuh? A./ipan C. /andak B.Cicak D. 0lat gonggok Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan ?  2  SULIT Apakah ciri yang sama bagi kedua dua haiwan di atas untuk melindungi diri?A.Mempunyai bisaC. 2idup berkumpulanB.Boleh menyamarkan diriD. Boleh memutuskan anggota badan3 Menyamar diri daripada dilihat oleh musuh. Maklumat di atas menerangkan tentang haiwan +. Apakah haiwan + itu?A.4kan buntalC. )ura kuraB.Rama ramaD. 5enggiling16 Melingkari telurnya Berdasarkan maklumat di atas haiwan yang manakah menjaga telurnya dengan cara ini?A.)atakC. 0lar B.Ayam D. +enguin 11Bagaimanakah seekor harimau dapat memastikan kemandirian spesisnya ?A.Menyorokkan anaknya di bawah batuB.Memasukkan anak ke dalam mulutC.Menyembunyikan anak di dalam kantungD.Menyerang musuh yang menggangu anaknya12aiwan 7 mempunyai ciri ciri berikut . ã Menyusukan anaknya ã Membawa anaknya di dalam kantungA.8ajahC. )anggaruB.!eladang D. Badak sumbu1#Antara yang berikut yang manakah membantu memastikan kemandirian spesies katak ?A.)atak bertelur dalam kuntiti yang sedikitB.)atak bertelur di bawah permukaaan air C.5elur katak diselaputi lendir yang berbau busuk D.)atak sentiasa berada dekat dengan telurnya 1%2aiwan seperti gajah dan seladang hidup dalam kumpulan besar. Apakah kepentingan hidup dalamkumpulan ?A.Dapat memanaskan badan semasa musim sejuk B.Dapat elakkan diserang oleh musuhC.Dapat bergerak dengan lebih lajuD.!upaya senang untuk mendapatkan makanan  3  SULIT 1(Rajah di bawah menunjukkan seekor benruang kutub. !elain berbulu tebal$ apakah ciri lain yang membolehkan haiwan ini berlindung daripada cuaca sejuk yang melampau?A.Mempunyai lapisan lemak yang tebalB.Bermigrasi ke tempat yang lebih panasC.Berendam di dalam air panasD.Berhibernasi1*Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.Bagaimanakah haiwan di atas melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau panas ?A.Bermigrasi ke tempat yang lebih sejuk B.Berlindung diri di dalam guaC.Merendamkan diri di dalam lumpur D.Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya1Antara haiwan berikut$ yang manakah akan bermigrasi pada musim sejuk ke tempat yang lebih panasuntuk membiak dan mendapatkan makanan ?A.+enguinC. BangauB.0nta D. Beruang kutub  4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks